Veelgestelde vragen

Heb je een vraag voor ons? Dan doorzoek je best eerst onze databank van veelgestelde vragen hieronder, wie weet staat het antwoord op je vraag er al tussen. Is dat niet het geval, dan kan je ons via dit formulier contacteren, wij gaan dan meteen aan de slag om zo snel mogelijk op je vraag te antwoorden!

Zoek in veelgestelde vragen

Algemeen

Wat doe ik bij het vinden van een stuk munitie?

1. Blijf kalm.
2. Raak het stuk niet aan.
3. Verplaats het niet.
4. Contacteer de lokale politie.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van Defensie (DOVO) grijpt alleen op verzoek van de politie in om de gevonden munitie op te ruimen of te vernietigen.

Kan ik gebruikmaken van militaire infrastructuur (bivakterrein, sportinfrastructuur enz.) voor een evenement?

Defensie beschikt over een uitgebreide (sport)infrastructuur en bivakterreinen die onder bepaalde voorwaarden ter beschikking kunnen worden gesteld. Bijkomende informatie vindt u op de pagina "Dienstverlening".

Kan ik als student stage lopen bij Defensie?

Defensie bekijkt en aanvaardt elke aanvraag voor een studentenstage afzonderlijk. De stages vinden plaats op het terrein binnen een eenheid of in een specifiek gebied binnen het stafdepartement. Bezorg ons het contactformulier met uw aanvraag en motivatie.

Hoe kom ik meer te weten over een voorouder die gediend heeft in het Belgisch leger?

Het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht bewaart archieven en documenten betreffende de geschiedenis van de Belgische Krijgsmacht van 1940 tot heden, alsook de dossiers van alle officieren sinds 1900 en een aantal privéarchieven. De dienst beschikt ook over een uitgebreide verzameling publicaties, tijdschriften, kaarten, brochures, foto's en audiovisueel materiaal betreffende de krijgsgeschiedenis. Neem voor meer informatie contact via het contact formulier.

Kan ik als journalist een reportage maken of een artikel schrijven over Defensie?

Stuur ons uw aanvraag via het contactformulier. Uw aanvraag wordt aan de bevoegde dienst van de DG Stratcom bezorgd. Deze dienst neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nog steeds geen antwoord op uw vraag?

Voor meer informatie over Defensie kunt u altijd contact met ons opnemen via het

Contact Centre van Defensie
0800 33348

Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 15 uur.

Contactformulier

Openbaarheid van bestuur ?

Elke burger heeft het recht om kennis te nemen van bestuursdocumenten waarover een administratieve overheid beschikt, om er uitleg ter zake over te krijgen en/of om communicatie in de vorm van een kopie te ontvangen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Voor documenten van persoonlijke aard moet de aanvrager aantonen dat hij een belang kan doen gelden.

Bij Defensie dienen de aanvragen voor openbaarheid van bestuur schriftelijk aan het volgende adres verzonden te worden:

Ministerie van Landsverdediging
Chef van het Administratief en Technisch Secretariaat
Lambermontstraat 8
1000 BRUSSEL

MOD-PUBADMIN_OPENBESTUUR@mil.be

Op elke aanvraag dient duidelijk vermeld te worden:

 • Naam, voornaam en adres van de aanvrager;
 • Het onderwerp van de aanvraag;
 • De gevraagde documenten;
 • Het aantonen van een belang om toegang te verkrijgen tot de administratieve documenten met een persoonlijk karakter betreffende een derde persoon;
 • De keuze om het document ter plaatse te raadplegen of om er een kopie van te verkrijgen. In dit laatste geval dient er op de aanvraag vermeld te worden of deze kopie persoonlijk meegenomen wordt dan wel per post verzonden moet worden.

Waar vind ik meer informatie over het verkopen en uitlenen van militair materieel?

Defensie verkoopt regelmatig militair materieel of militaire domeinen. Meer informatie vindt u via de link.

Voor het lenen van materiaal voor de organisatie van een pr-evenement, alsook voor andere steun van Defensie die hierboven niet vermeld is, kunt u zich wenden tot de dienst ‘Prestaties voor derden’ via chod-prestaties-voor-derden@mil.be.

Dergelijke steun kan enkel worden toegestaan indien het gaat om prestaties van openbaar nut, met humanitair, vaderlands of cultureel oogmerk. Een goed doel op zich volstaat niet als motivering.

Het is mogelijk dat voor deze prestaties een kostprijs zal worden aangerekend.

Het uitlenen van materieel gebeurt volgens interne prioriteiten en Defensie behoudt  zich het exclusieve recht om de aanvraag al dan niet te aanvaarden of, indien nodig, een gegeven toelating terug in trekken of op te schorten.

Ondergrondse kabels en leidingen van Defensie?

De ondergrondse kabels en leidingen van Defensie zijn opgenomen in de applicatie KLIM (federaal Kabel en Leiding Informatie Meldpunt). Plant u (graaf)werken, en heeft u vragen over de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, gelieve dan https://www.klim-cicc.be te raadplegen. Voor Vlaanderen zijn deze gegevens ook toegankelijk via het Kabel en Leiding Informatie Portaal van de Vlaamse Overheid: (https://www.agiv.be/producten/klip).

Vragen over jobs

Hoeveel verdien ik bij Defensie?

Hoeveel je bij Defensie verdient hangt niet alleen af van je wedde op basis van graad en anciënniteit. Er bestaan bovendien verschillende premies die je basiswedde gevoelig zullen laten stijgen. Een overzicht van de basiswedden, premies, toelagen en vergoedingen vind je hier.

Let wel: de juiste berekening van de wedde hangt af van je familiale situatie en kan dus verschillen met de vermelde bedragen. Salarissen, toelagen, premies en vergoedingen kunnen ook in de loop van het wervingsjaar wijzigen in functie van index-, en andere aanpassingen.

Waar vind ik voorbeelden van de taal- en wiskundeproeven voor de Koninklijke Militaire School en de andere selectieproeven?

 • Voorbeelden van alle selectieproeven en een uitgebreide reeks examenvragen van de taal- en wiskundeproeven van de Koninklijke Militaire School vind je hier.
 • Testen voor iedereen vind je hier.

Ik ben geselecteerd voor een functie bij Defensie, maar ik moet nog een vooropzeg presteren bij mijn werkgever. Kan ik toch nog ingelijfd worden? Wat moet ik daarvoor doen?

In functie van de vormingskalender kan de inlijving uitzonderlijk op een later moment worden toegestaan. U neemt best contact op met het contactcenter werving via e-mail CTCN@mil.be of via 0800 33348 (gratis) die de mogelijkheden met de commandant/directeur van het opleidingsorganisme zal bekijken.

Ik ben niet tevreden over het resultaat van mijn selectieproef en zou mij graag verbeteren. Wat moet ik doen?

Als je ingeschreven bent voor een andere wervingssessie en de wachttermijn is verstreken, dan kan je proberen om je resultaat te verbeteren.

De wachttermijn bedraagt één maand voor de fysieke proeven, acht maanden voor de psychotechnische proeven en 22 maanden voor de cognitieve en psychomotorische proef (enkel voor piloot, air traffic controller, air defence controller en unmanned aerial vehicle).
Opgelet: het laatste resultaat telt, ook al is dat slechter dan het oorspronkelijke.

Voor de academische en de beroepsproeven kan je je resultaten niet verbeteren. Die proeven vinden jaarlijks plaats.

Ik heb een (professionele) bachelor. Kan ik hiermee toch aan een academische mastercyclus in de Koninklijke Militaire School beginnen?

Nee, er bestaat geen schakelprogramma dat toegang verleent tot de mastercycli (ingenieurswetenschappen of sociale en militaire wetenschappen) van de Koninklijke Militaire School. De opleiding is te specifiek en je hebt een te een grote achterstand in verband met de militaire vorming.

Ik heb een (academische) bachelor. Kan ik hiermee binnen Defensie toch aan een academische mastercyclus beginnen?

Ja, maar dit is enkel mogelijk voor industrieel ingenieurs en het medisch-technisch korps, via de aanvullende werving. Daarvoor moet je minstens geslaagd zijn voor het eerste jaar van de bachelorcyclus.
De academische bachelor moet uiteraard aansluiten op de mastercyclus die je wil volgen. Om met een professionele bachelor aan een mastercyclus te beginnen, moet je eerst geslaagd zijn in het schakelprogramma voor die mastercyclus.

Ik heb een boete gekregen voor fout parkeren en voor het doorrijden aan een rood verkeerslicht. Kan ik nog bij Defensie starten?

Ja. De straffen voor (verkeers)overtredingen (negeren stoplicht, fout parkeren, ...) behoren tot de categorie van de politiestraffen. Ze hebben geen invloed op het behoud van je morele hoedanigheden.

In het verleden heb ik bepaalde straffen opgelopen (gevangenisstraf, ...). Kan ik nog bij Defensie aankloppen?

Ja, voor zover dat:

je niet veroordeeld werd tot drie of meer maanden gevangenisstraf (ongeacht de reden), met uitzondering van verkeersovertredingen.je niet veroordeeld werd (ongeacht de strafmaat) voor feiten zoals diefstal, heling, oplichting, frauduleus faillissement, aanranding van de eerbaarheid, bederf van een minderjarige, prostitutie, ...

Word ik getest op drugs tijdens de medische selectie?

Ja, zowel op het gebruik van verdovende, kalmerende als stimulerende middelen. Defensie hanteert een nultolerantie wat betreft druggebruik.

Opgelet! Sommige drugs zijn tot MEERDERE weken na inname nog steeds opspoorbaar.

Ik ben soldaat of matroos in vorming (kandidaat). Ik wil solliciteren in een hogere personeelscategorie (onderofficier of officier). Moet ik hiervoor Defensie verlaten?

Nee. Je kan je vorming voortzetten en tegelijkertijd solliciteren voor een hogere personeelscategorie.
Opgelet! Als je niet slaagt voor die hogere vorming, dan is je reïntegratie in de oorspronkelijke personeelscategorie mogelijk, maar geen recht!

Ik was in vorming bij Defensie (kandidaat) maar heb Defensie (moeten) verlaten. Kan ik opnieuw solliciteren bij Defensie?

Ja, voor zover er minstens twaalf maanden verlopen zijn tussen de dag dat je Defensie hebt verlaten en de dag dat je je opnieuw hebt ingeschreven in dezelfde of een hogere categorie.

Je moet vanzelfsprekend nog steeds aan alle andere voorwaarden voldoen.
Ex-militairen moeten ook aan nog andere voorwaarden voldoen (militair verleden).

Ik heb een tatoeage. Kan ik nog bij Defensie komen?

Ja. Tatoeages op het hoofd en in de nek of hals moet je wel laten verwijderen tegen de dag van de inlijving.

Wanneer schrijf ik mij het best in?

Zodra je zeker bent dat je al je selectietesten met succes kan afleggen. Je moet wel rekening houden met de uiterste inschrijvingsdatum van je kandidatuur.

Ik denk dat er een fout is gebeurd tijdens mijn medische selectieproef en wil in beroep gaan. Ik heb hier slechts vijf werkdagen voor. In die periode kan ik geen medische burgerexpertise leveren. Wat nu?

Een medische burgerexpertise is niet vereist om medisch beroep aan te tekenen. Maar de expertise moet wel in orde zijn voor de medische beroepscommissie samenkomt.

De medische burgerexpertise dient uiteraard om het tegendeel aan te tonen van de oorspronkelijke medische beslissing.

Zijn laserbehandelingen toegestaan als ik piloot wil worden?

Tijdens een grondig oftalmologisch onderzoek wordt je zicht nagegaan. Verzicht van 7/10 is toegelaten, na optische correctie (met bril of lenzen) moet wel 10/10 gehaald worden met elk oog afzonderlijk.

Verder wordt je nachtzicht gecontroleerd. Oogimplantaten, kleurenblindheid en laserbehandelingen leiden tot uitsluiting.

Bestaat er een vaccinatieplicht COVID-19 om te kunnen solliciteren bij Defensie?

Er is geen vaccinatieplicht bij de selectieprocedure noch bij de inlijving, maar Defensie hecht veel belang aan een coronavaccinatie voor de operationaliteit van de organisatie. Defensie leidt mensen op om ingezet te worden in het binnen- en buitenland, voor deelname aan dergelijke operaties of oefeningen is het daarom wel verplicht om gevaccineerd te zijn.

Hoe oud moet ik minstens zijn om bij Defensie te komen?

Je moet minstens aan de leerplicht voldaan hebben op de dag van de inlijving.

Wanneer eindigt de leerplicht?

 • zodra je je diploma van het secundair onderwijs hebt behaald (ook al ben je dan nog minderjarig)
 • in het jaar dat je 18 wordt:
  • ben je jarig voor 1 juli, dan loopt de leerplicht tot je 18de verjaardag;
  • ben je jarig na 30 juni, loopt je leerplicht toch maar tot 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt.

Wat is de maximumleeftijd om bij Defensie binnen te komen?

Er zijn verschillende leeftijdsdrempels, afhankelijk van de functie. Ze staan steeds vermeld op de vacature.
Er is ook een verschil tussen de vacatures als reservist (waar je ouder mag zijn) en de vacatures voor beroepsmilitair.
Check dus altijd goed of je nog binnen de leeftijdsvoorwaarden valt.

Moet ik over een rijbewijs beschikken om te kunnen starten bij Defensie?

Voor de meeste militaire vacatures heb je geen rijbewijs nodig. Als je solliciteert voor een functie als chauffeur, wordt er vaak wel een rijbewijs B of C gevraagd.

Opgelet: dit is nog steeds een rijbewijs voor voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak.

Opmerking: de meeste jobs als chauffeur vragen een minimum lichaamslengte van 1,60 m hetgeen afwijkt van onze algemene vereiste van minimaal 1,52 m.

Vragen Over Diensten

Kan ik via de post een catalogus van het aangeboden materieel krijgen?

De Verkoopdienst verstuurt geen catalogussen met de post. Je kan die enkel inkijken op onze website. Op de dag van de verkoop delen we een exemplaar uit aan de deelnemers.

Kan ik voertuig laten immatriculeren dat ik bij Defensie kocht?

Ja, als het voertuig verkocht wordt met een bewijs van herkomst. Die informatie krijg je op de dag van de verkoop of vind je in de verkoopcatalogus, die een week voor de verkoop wordt uitgegeven.

Welk soort materieel verkoopt Defensie?

De Verkoopdienst verkoopt militair materieel dat uit de omloop is genomen, wegens afgedankt of overtollig. Je vindt de beschrijving van het aangeboden materieel in onze agenda.

In welke staat is het materieel?

Voor de staat van het materieel hanteert de Verkoopdienst vier categorieën:

 • Categorie 1: in goede staat
 • Categorie 2: vereist kleine herstellingen
 • Categorie 3: vereist grote herstellingen
 • Categorie 4: enkel geschikt voor recuperatie wisselstukken

Kan ik op een cash-and-carryverkoop met een overschrijving betalen?

Nee, je kan wel cash betalen (maximaal 3.000 euro per koper), met een gewaarborgde Belgische bankcheque of elektronisch (Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, V Pay).

Hoeveel kost een Bombardier-jeep?

De Verkoopdienst geeft geen verkoopprijs vrij. De prijs hangt af van het aantal kopers en van hun interesse voor het materieel.

Zorgverstrekkers

Ik werk bij Defensie. Is mijn huisarts een aangenomen zorgverstrekker?

Als rechthebbende kan je op de website van CDSCA alle aangenomen artsen, tandartsen en kinesisten in jouw regio terugvinden. Deze informatie is ook te vinden via de portal.

Vragen over drones

Hoe weet ik waar ik met mijn drone kan vliegen?

Als u wilt weten waar u met uw drone mag vliegen in het Belgische luchtruim, raden wij u aan om de website van Droneguide te raadplegen. U zal er informatie vinden over de voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid in de lucht te garanderen, dit afhankelijk van de locatie van uw operatie en ongeacht het type drone.

Als u uw apparaat wilt gebruiken in een militair geografisch gebied voor drones (militaire UAS-geografische gebieden), raden we u aan het overeenkomstig hoofdstuk hierboven te raadplegen.

Hoe weet ik of een vliegzone op lage hoogte actief is of niet?

De activering van laagvliegzones wordt aangekondigd door NOTAM, de dag voor hun activering vanaf 16:00L.

Deze NOTAM's zijn te raadplegen op de operationele website van skeyes :

 • Klik op de knop « PIB/preflight information »
 • Activeer vervolgens het tabblad « NOTAM Summary »
 • Klik op de knop « click here for real-time NOTAM summary »
 • Zoek in het venster dat verschijnt (CTRL+F) naar het woord « helikopter » of het woord « lowflying ».

Op de dag zelf is er een tweede mogelijkheid om de kaart van Droneguide te raadplegen. Door op een plaats op de kaart te klikken, verschijnt er in een kolom aan de linkerkant een lijst met gebieden :

 • Het gebied is wit: het is niet actief en wordt die dag niet geactiveerd.
 • Het gebied is geel: het is nog niet actief, maar zal wel actief worden. Door op dit gebied te klikken, worden de activeringsperioden zichtbaar (gelieve te controleren of deze in UTC of lokale tijd worden weergegeven).
 • Het gebied is rood: het is actief. Door erop te klikken, wordt de eindtijd van activiteit zichtbaar (gelieve te controleren of deze in UTC of lokale tijd wordt weergegeven).

Hoe krijg ik een autorisatie van de SPACC in een militaire geografische UAS-zone?

Sinds 28 oktober 2021 zijn alle militaire geografische UAS-zones geïntegreerd in de Drone Service Application (DSA) die door skeyes wordt gebruikt en door Skeydrone wordt ontwikkeld.

Wanneer een autorisatie van de SPACC vereist is omwille van de voorwaarden van de militaire geografische UAS-zone, moet u uw operatie minstens 8 werkdagen vooraf plannen met behulp van de DSA planner. Via deze tool ontvangt u instructies voor uw operatie.

Afhankelijk van het type geozone, moet u mogelijks uw start en landing melden met behulp van de DSA Fly module.

Voor uw vragen over het gebruik van de DSA-app kunt u terecht op de ondersteuningspagina die beschikbaar is op de Skeydrone-website.

Kan ik met een drone vliegen in een militaire geografische UAS-zone als deze niet actief is?

Vanuit een strikt theoretisch oogpunt, als een gebied niet actief is, bestaat het niet en zijn de overeenkomstige toegangsvoorwaarden er bijgevolg niet op van toepassing. Het antwoord is dus ja, in overeenstemming met de Belgische regelgeving en deze van alle geografische UAS-zones.

Ik ga naar de Droneguide kaart (https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=1062438763fd493699b4857b9872c6c4) en er is geen aanspreekpunt zichtbaar?

Sommige militaire geografische UAS-zones hebben vaste voorwaarden waardoor aanvragen voor vrijstellingen niet mogelijk zijn. In dit geval is er geen aanspreekpunt beschikbaar. U moet daarom de vaste toegangsvoorwaarden respecteren of uw vlucht plannen buiten de perioden van activiteit van deze militaire geografische UAS-zone.

Het is laat in de nacht, vakantie of weekend en toch zijn sommige militaire geografische UAS-zones actief?

Voor nachtvluchttraining of om operationele redenen kunnen sommige militaire luchtzones 's avonds, op een feestdag of in het weekend worden geactiveerd.

Dat kan ook gebeuren wanneer buitenlandse bemanningen oefeningen houden in het Belgische luchtruim.

Geplande activatie is zichtbaar in de AIP en buitengewone activatie wordt aangekondigd via NOTAM.

De dag zelf zullen deze gebieden ook zichtbaar zijn op de Droneguide kaart

Defensie heeft minder helikopters dan vroeger en toch blijven de EGT-zones even groot?

De helikoptertrainingsgebieden (HTA) zijn ontworpen en gedimensioneerd om het terrein dat wordt gebruikt door grondtroepen en bepaalde geografische kenmerken (reliëf, natuurlijke of kunstmatige obstakels, oefengebieden, enz.) te schetsen. De helikopters die er gebruik van maken opereren met een snelheid van bijna 250 km/u.

Ongeacht het aantal beschikbare helikopters is de grootte van de zones daarom noodzakelijk in verhouding tot de snelheid van evolutie van de helikopter en om de toegevoegde waarde van training te behouden.

Piloten zijn zich echter terdege bewust van de beperkingen die door deze gebieden worden veroorzaakt op de "drone" -gemeenschap en streven ernaar om ze enkel te reserveren wanneer dat nodig is, zowel in tijd als in ruimte.

Sommige militaire regio's beperken UAS-vluchten tot 10 meter / 35 voet hoog. Als mijn operatie plaatsvindt in een trog of steengroeve, kan ik dan hoger vliegen?

In de strikte zin van de regelgeving wordt de hoogte vanaf de grond (Above Ground Level – AGL) berekend in relatie tot de hoogte van het land. Daar het onmogelijk is om het verschil te zien tussen een kleine steengroeve, een grotere of een natuurlijke holte, moet de hoogte van 10 meter / 35 voet altijd worden berekend in relatie tot de hoogte van het terrein onder de huidige positie van de drone.

Ik wil de afdeling die verantwoordelijk is voor de integratie van drones in Defensie ontmoeten of contacteren om verbeteringen voor te stellen, mijn project voor te stellen of voor praktische vragen?

Defensie is vertegenwoordigd in Execom en in WG 1 tot 4 van de Belgian Civil Drone Council. Zij is ook vertegenwoordigd in het Belgisch Comité voor de Luchtvaartnavigatie (BELANC). Om ervoor te zorgen dat de voorstellen verenigbaar zijn met de belangen van alle actoren in de sector, vraagt Defensie om deze voorstellen via deze specifieke fora kenbaar te maken.

Voor praktische vragen raden wij u aan hier het online contactformulier in te vullen.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hierboven niet terug? Contacteer ons dan via ons contactformulier of op ons gratis telefoonnummer!