-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het MIK verzet een unieke mijlpaal met de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten

Het MIK verzet een unieke mijlpaal met de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten

Het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in de marinebasis van Zeebrugge bestaat vandaag 11 jaar. Sinds de oprichting van het MIK werken operatoren en stafmedewerkers van de Federale Scheepvaartpolitie, de maritieme brigade van de Douane en de Marine nauw samen om garant te staan voor de ordehandhaving in het Belgisch deel van de Noordzee om zo de nationale belangen te beschermen. Sinds begin dit jaar werd het MIK uitgebreid met een vierde partner, namelijk de cel maritieme beveiliging van het Directoraat-Generaal Scheepvaart van FOD Mobiliteit en Vervoer.

De bestaande geïntegreerde operationele aanpak bij het MIK wordt vandaag nog efficiënter met de uitvoering van het ondertekend protocolakkoord betreffende informatiedeling tussen de leden van het MIK door de respectievelijke voogdijministers: Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, Minister van Justitie Koen Geens, Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput. De Federale Scheepvaartpolitie, Douane en Marine werkzaam in het MIK zijn nu gemachtigd om informatie onder elkaar uit te wisselen en optimaliseren zo de uitvoering van hun eigen beveiligingsopdrachten. Deze interdepartementale uitwisseling van informatie is uniek in de wereld van de kustbewaking.

De laatste jaren namen de maritieme risico's voor ons land steeds toe. Naast de illegale visvangst, rampen, aanwezigheid van zeemijnen en bommen uit beide Wereldoorlogen en de vernietiging van het marien milieu door pollutie op zee, zijn ook drugssmokkel, mensenhandel, illegaal transport van wapens, maritiem terrorisme, hybride activiteiten in het cyberdomein en een toename van de aanwezigheid van niet-NAVO schepen in onze wateren aan deze lijst bedreigingen toegevoegd.

Deze operationele optimalisatie zorgde er voor dat de beveiligingsoefening tijdens de GUARDEX18-oefening op 3 oktober met succes werd uitgevoerd.