-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publieke sector - Directie Beveiliging van de federale politie (DAB) - Wat is DAB ?

Directie Beveiliging van de federale politie (DAB)

Waarover gaat het?

 1. Eind december 2015 heeft de regering beslist om bepaalde diensten en veiligheidskorpsen samen te voegen onder het gezag van de Algemene directie bestuurlijke politie van de federale politie door er een nieuwe Directie Beveiliging (DAB) op te richten. Deze nieuwe Directie, die op termijn een veiligheidskorps van 1660 personeelsleden zal vormen, zal belast worden met de volgende veiligheidsopdrachten:
  • politionele taken Hoven en Rechtbanken (huidige opdracht van het Veiligheidskorps van FOD Justitie);
  • beveiliging infrastructuur van de internationale luchthaven van Zaventem;
  • beveiliging van de nucleaire sites;
  • beveiliging van de gebouwen van de SHAPE;
  • beveiliging van de Koninklijke Paleizen;
  • beveiliging van kritische gebouwen zoals NAVO in EVERE, Europese instellingen, nationale en internationale autoriteiten, ambassades,...;
  • punctuele versterking van de politie;
  • protocollaire escortes.
 2. 1229 posten zullen vanaf 2018 voor militairen Niv D (vrijwilligers) gereserveerd worden, a ratio van 150 posten per jaar. Deze 150 posten zullen prioritair toegekend worden aan de vrijwilligers BDL die in de voorwaarden voor een ELP zijn (Prio 1) en aan de beroepsvrijwilligers die meer dan 20 jaar anciënniteit tellen (Prio 2), zie rubriek "Toegangsvoorwaarden - Doelgroep". De militairen worden als beveiligingsagenten van politie aangeworven om alle hierboven vermelde opdrachten uit te voeren.
 3. Een kandidatuur voor een overplaatsing naar DAB moet eerst door de personeelsbeheerders van DG HR aanvaard worden. Indien de kandidaat voor de selectieproeven bij de federale politie slaagt en als de jaarlijkse ratio van 150 nog niet overgeschreden is, neemt hij/zij eerst deel aan een basisopleiding van ongeveer zes maanden in één van de vier federale scholen van de politie (Antwerpen, Gent, Jumet of Vottem). De eerste affectatie bij DAB gebeurt na het succesvol doorlopen van de basisopleiding, op basis van de prioritaire behoeften van de Fed Pol en rekening houdend met de wensen van de kandidaat.
 4. Het verlies van de hoedanigheid van militair via overplaatsing vindt plaats op het moment van de inlijving maar een terugkeer naar Defensie blijft altijd mogelijk binnen het eerste jaar volgend op de datum van de overplaatsing. Dan wordt de militair in de getalsterkte heropgenomen met de dienstanciënniteit en de geldelijke anciënniteit die hij/zij zou hebben indien hij/zij niet overgeplaatst zou zijn geweest.

Back