-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zonne-energiekit: onder de zonnestralen van Lokandu

Zonne-energiekit: onder de zonnestralen van Lokandu

 

De energietransities van de toekomst zullen onvermijdelijk een impact hebben op Defensie. Het gebruik van hernieuwbare energie maakt deel uit van het werk van het personeel in het milieudomein en verenigt zowel ecologie, economie als operationaliteit. De implementatie van het energieproject eind 2016 voor het geniedetachement in de Democratische Republiek Congo getuigt hiervan. De tijd is rijp voor een eerste beoordeling door kapitein Thierry Rucquoy en adjudant Peter Laureys, milieucoördinatoren bij het stafdepartement Operaties en Training.

Een fotovoltaïsche installatie verzekert vanaf nu de energieonafhankelijkheid van het kamp van Lokandu. Zij bestaat uit 48 zonnepanelen, een batterijpack, een omvormer, een regeleenheid en een laptop. Dit eilandsysteem zorgt voor de nodige energie voor de woning en het bijhorende waterzuiveringsstation van onze zeven vertegenwoordigers van de constructiegenie, die instaan voor de coaching van hun Congolese collega's.

Van een eindwerk tot realisatie in Centraal Afrika

Het eindwerk van kapitein Rucquoy kadert in de milieustudies en ligt aan de basis van dit project. Het stafdepartement Operaties en Training drukte de wens uit om de productie en het gebruik van duurzame energie te ontwikkelen. De divisie Communicatie & Infrastructuur van de Algemene Directie Material Resources en de Field Accommodation Unit realiseerden dit project samen onder de coördinatie van de milieucoördinator adjudant-chef Christophe Moyen. Die beklemtoont: "Adjudant Pascal Gossiaux en adjudant-Chef Pascal Gillis hebben via hun terreinervaring en hun technische kennis de onontbeerlijke elementen aangeleverd om dit project tot een goed einde te brengen."

Van fossiele brandstof naar Ra

Je hoeft geen expert te zijn in het oude Egypte om de inherente voordelen van hernieuwbare energie vast te stellen. Laten we beginnen met geld, een belangrijke drijfveer voor oorlogsvoering. Het verbruik van zeventig liter brandstof per dag en de overige werkingskosten vereisen een maandelijks budget van vierduizend euro. De investeringskost voor het zonne-eiland bedraagt 38.673 euro en vraagt bijna geen werkingskosten. Rekening houdend met de fluctuerende olieprijs betaalt de installatie zich bijgevolg binnen tien tot elf maanden terug.

Volgens adjudant Laureys zijn de voordelen op milieuvlak talrijk: een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een lagere ecologische voetafdruk, geen afvalproductie tijdens de uitbating, geen uitstoot van broeikasgassen en tot slot geen risico op bodem- en waterverontreiniging. Ook de geluidsverontreiniging verdwijnt, wat de druk op de lokale fauna vermindert en de levenskwaliteit van de omwonenden verbetert. De afwezigheid van lawaai zal uiteraard ook een tactisch voordeel opleveren.

Wat veiligheid betreft vermindert deze energieomschakeling de brand- en explosierisico's, net als de risico's verbonden aan het transport (ongelukken van of aanvallen op konvooien). De omschakeling maakt ook militaire capaciteit vrij op het vlak van de herbevoorrading; zowel logistiek als voor de bijhorende beschermingstroepen.

Slechts vier militairen kunnen op tien dagen zorgen voor het transport en het opstellen van de installatie en dat met militaire middelen. Dit laat een snelle herontplooiing toe in een ander gebied zonder grote kosten. Last but not least sluit dit project voor het verlagen van de ecologische voetafdruk zich aan bij de het milieuactieplan van Defensie.

Naar een zonnige toekomst

Een volledige omschakeling in energievoorziening, weg van fossiele brandstoffen blijft momenteel een illusie. Een sterke toename van dergelijke initiatieven en de combinatie van verschillende hernieuwbare energiebronnen zullen dit op termijn echter wel mogelijk maken. Ook de NAVO en de militaire staf van de Europese Unie (EUMS) nemen momenteel initiatieven in die richting. Gezien het actuele rendement kan dit pilootproject enkel toegejuicht worden met de hoop op verdere investeringen van dit type.

De gemiddelde levensduur van een dergelijk systeem is 25 jaar. Tijdens die periode zullen meer dan voldoende concrete gegevens verzameld worden. Kapitein Rucquoy, opsteller van het eindwerk, legt uit: "Met de verkregen gegevens stellen we later een dossier op: 'Infra Ops: productie van zonne-energie in operaties'. Door dergelijke systemen te installeren zal het personeel ook zijn kennis en ervaring met betrekking tot die nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen."

Momenteel vindt er overleg plaats om bijkomende fotovoltaïsche productiecapaciteit te verwerven onder de vorm van zonne-energiekits, vergelijkbaar met de installatie in Lokandu, die onderling verbonden kunnen worden om een grotere productie mogelijk te maken voor grotere kampen.