-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buitenlandse operaties in 2016

Buitenlandse operaties in 2016

 

De ministerraad heeft op 11 december het operationele inzetplan van de Belgische Defensie voor 2016 goedgekeurd, op voorstel van Defensieminister Vandeput.

In Irak zal de bijdrage van de Belgische F-16's aan de internationale coalitie tegen IS, gepland tot eind juni 2016, voortlopen tot 1 juli 2017. Verder zal Defensie deelnemen aan het programma Building Partner Capacity, om de Iraakse militairen toe te laten hun volledige grondgebied te verdedigen. Vanuit een beveiligde locatie zal een dertigtal Belgische militaire adviseurs en assistenten hieraan deelnemen.

Binnen het Readiness Action Plan voor de NAVO-lidstaten zal België gedurende een maand een tactische groep van 350 militairen en gedurende vier maanden vier F-16's inzetten.

Voor de Belgische bijdrage aan de NAVO-opdracht Resolute Support in Afghanistan werkt momenteel een zeventigtal militairen in Masar-e-Sharif en Kaboel. Het merendeel helpt in Masar-e-Sharif de Afghaanse veiligheidsgroepen te trainen en bij te staan. De Belgische deelname zal stilaan verminderen, in overeenstemming met het operationele concept van Resolute Support. In de loop van 2016 start een tweede fase, vooral in de streek rond Kaboel. Een tiental militairen zal daar nationale beveiligings- en inlichtingentaken blijven uitvoeren of als stafofficier werken op het hoofdkwartier van Resolute Support.

In de democratische Republiek Congo zet België zijn bijdrage aan de VN-vredesmacht MONUSCO verder. Er werken twee militairen in de hoofdkwartieren van MONUSCO in Kinshasa en Goma. Drie militairen ondersteunen EUSEC, de EU-operatie om de Congolese veiligheidsdiensten te ondersteunen.

In Mali zal midden mei 2016 de bijdrage eindigen van een negentigtal Belgische militairen aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) Rond die periode zal de opdracht vermoedelijk de doelstelling bereikt hebben om Malinese eenheden op te richten en op te leiden.

Voor de operaties rond de Hoorn van Afrika stuurt Defensie tot midden juli 2016 een verbindingsofficier naar het operationeel hoofdkwartier voor de operaties ATALANTA en EUTM Somalia, gelegen in Northwood, Groot-Brittannië.

Defensie zal ook helpen om de maritieme capaciteiten van het zeemachtpersoneel van enkele Afrikaanse landen te ontwikkelen, binnen de opdracht Maritime Capacity Building. Met een honderdtal militairen zal het schip de Godetia bovendien in het najaar van 2016 een waarnemings- en vormingsopdracht van een tiental weken uitvoeren tot in de Golf van Guinee.