-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Akkoord over het strategisch plan voor Defensie 2030

Akkoord over het strategisch plan voor Defensie 2030

 

Op 22 december heeft de regering een historische stap gezet voor de toekomst van de Belgische Defensie.

Principebeslissingen

Aan onze partners, de NAVO, de EU en de VN, willen we tonen dat we een gebalanceerde en solidaire defensie zijn. Defensie krijgt een globaal budget ter beschikking van 9,2 miljard euro om tegen 2030 te investeren in de dimensies land, lucht, maritiem en cyber/intelligence. We zullen evolueren naar een personeelseffectief van 25.000 voltijdse equivalenten (VTE), met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 34 jaar (nu nog ongeveer 40 jaar). Verder zullen we inzetten op een moderner personeelsbeleid, statuut, vorming en kennismanagement binnen de organisatie.

Aandachtspunten

We zullen streven naar een billijke verhouding tussen personeelskosten (50 %), werkingskosten (25 %) en investeringen (25 %). We trachten ook zoveel mogelijk economische return te halen uit grote investeringen, rekening houdend met alle geldende nationale en Europese regelgeving. Inzake kennis, technologie en werkgelegenheid zal dit in nauwe samenwerking gebeuren met de federale overheidsdienst Economie. Voor de geografische spreiding van kwartieren, personeel en capaciteiten zullen de regionale evenwichten worden verzekerd.

Concrete investeringen

  • 34 jachtvliegtuigen
  • 2 fregatten
  • 6 mijnenjagers
  • 6 drones, waarvan 2 in 2021 en 4 in 2030
  • Onderzoek voor inzet tankervliegtuig
  • Uitwerking van een werkmodel voor de vliegtuigen voor personentransport ('witte vloot') en de search-and-rescuetoestellen van Defensie.
  • De gemotoriseerde landstrijdkrachten worden volledig uitgerust met modern materieel: wapens, voertuigen, communicatiemiddelen, gevechtsvesten, ...

Een nieuwe toekomst voor Defensie

De wereld is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Europa blijft een relatief veilige haven, maar krijgt steeds meer te maken met instabiliteit in het oosten én het zuiden. Vanuit een humaan, economisch en veiligheidsperspectief kan Europa die problemen niet negeren. Tegelijk moet het in staat zijn om in zijn eigen omgeving zelfstandig te handelen, autonoom van andere wereldspelers en zowel politiek, economisch als militair. België zal zich hierin positioneren als een solidaire en betrouwbare partner.

De eerste belangrijke horde is nu genomen, maar er ligt nog veel werk op de plank. In de komende maanden zal de minister samen met de defensiestaf een stuurplan uitwerken met maatregelen die we deze legislatuur nog zullen uitvoeren. We zullen aanbestedingsprocedures opstarten om de beslissingen van de regering in contracten te concretiseren. Ondertussen blijven we inzetten op de verdere stroomlijning van structuren en processen, blijven we jonge mensen werven en blijven we solidair met onze partners, zowel tijdens internationale operaties als nationaal met justitie, politie, civiele bescherming, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), search and rescue, ...

Veiligheid is een kostbaar goed, maar is ook niet gratis. Met de beslissingen die we vandaag hebben genomen, kunnen we een nieuw en hoopvol perspectief geven aan onze krijgsmacht en alle medewerkers die iedere dag het beste van zichzelf geven.